ชื่อคุณณัฐนาท สุวรรณ
ศูนย์สารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่ง นักผังเมือง 7
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ราชการ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้กว้าง และลึกดีมาก
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้ทดสอบปฏิบัติแล้ว และมีคู่มือเอกสารที่คิดว่ามีการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ชัดเจนดี
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในระหว่างเรียนดีมาก
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้