ชื่อคุณกิตติพงษ์ สุสมเด็จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง นักโสตทัศนูปกรณ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
สถาบันการศึกษา
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีแต่ให้กับให้ อธิบายโดยใช้ภาพ ซึ่งจะเข้าใจได้ง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศไม่หรู และไม่แย่ ถือว่ใช้ได้ เพียงพอต่อการเรียนการสอน
ส่วนการดูแลเอาใจใส่และการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างใก้ลชิด เป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจจะมีบางส่วนที่ปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้แต่ขาดประสบการณ์
อาจจะเจอปัญหา ซึ่งอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากอ.ผู้สอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียน เมื่อเกิดปัญหา อ.ผู้สอนจะวิเคราะห์ถึงปัญหาให้ฟัง โดยแต่ละปัญหา
ล้วนแต่สามารถที่จะแก้ไขได้ ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โดยส่วนตัวถือว่าไกล ระยะจากบ้านมาที่เรียน ส่วนเส้นทางถือว่าสะดวก เพราะมีถนนเข้าถึง