ชื่อคุณธารินทร์ สามณฑา
บ.อาร์ ไอ เอส จก.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบปฏิบัติการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก การเรียนการสอนเป็นขั้นตอน เอกสารประกอบการเรียน การสอนสมบูรณ์
เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้แจ้งไว้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เพราะหลักสูตรที่ได้อบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอน ทำให้เข้าใจระบบและขยายผลสำหรับองค์กรได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก มีการแก้ไขปัญหาในการทดลองตาม LAB
ผู้สอนเข้าห้องก่อน และออกจากห้องเรียนที่หลัง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก รถติดบ้าง