ชื่อคุณสิทธิศักดิ์ ทิพย์รัตน์
บ.อาร์ ไอ เอส จก.
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี มีความเป็นกันเอง และตั้งใจ/เต็มใจจะถ่ายทอด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี