ชื่อคุณสุทัศน์ วิศิษฎวรณัฐ
บ.ซันเด้น ทีโก้ จก.
ตำแหน่ง MIS
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
MySQL Web Database Application

  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตแอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ แต่เป็นเพราะ Red Hat เวลาเปลี่ยน Version แล้วจะเปลี่ยนวิธีการ Setup
หรือการทำงานมากไป ( ไม่ Compat กับของเดิม )
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Class เล็ก อบอุ่นดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะสิ่งที่ต้องการคือ Router,Gateway,Mail&Exchange Mail,File Server   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
แก้ปัญหา ขณะเรียนดีครับ แต่ภายหลังยังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี