ชื่อคุณขจรฤทธ์ อ่องจรูญ
บ.ธนาธิวัตร จก.
ตำแหน่ง Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
เช่าซื้อ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ที่ครอบสามารถตอบคำถามและข้อสงสัยของผู้อบรมได้ดี มีความรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องหัวข้ออบรมหรือเรื่องต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง และการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้อบรมดี
แต่บางครั้งก็เร็วไป แต่บางครั้งก็ช้าไป ทำให้ผู้อบรมปรับเปลี่ยนไม่ทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้ดีมากระดับหนึ่ง เพราะตามหลักสูตรที่อบรมครอบคลุม
เนื้อหาได้เกือบทั้งหมด
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาดีมาก ดูแลทั่วถึง ภายหลังจากจบหลักสูตรต้องดูกันต่อไป
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลบากนิดหน่อย เพราะผมอยู่ไกลจากที่อบรม