ชื่อคุณสุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์
บ.ไอโซแฟ็คท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จก.
ตำแหน่ง MD/Sale Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ ( จำหน่าย-ซ่อมวางระบบเน็ตเวิร์ค )
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนดีมาก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน
อย่างเรื่องยากๆ ที่จะเข้าใจ ให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นไม่สับสน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตามวัตถุประสงค์ เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานและภูมิความรู้ที่ดี โดยเจาะลึกถึงแกน
ระบบบที่แท้จริง ไม่ว่าเจอปัญหาใน Case ต่างๆ เราก็จะสามารถ Apply ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ค่อนข้างมาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี