ชื่อคุณธนภัทร สรกฤตยาเมธ
ศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC )
ตำแหน่ง IT Assistant
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
องค์กรระหว่างประเทศ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี แต่แอร์ข้างหลังเย็นไปหน่อยแล้วก็หนาวนิดๆ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้มากพอสมควร
และโอกาสที่จะนำไปใช้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากเล็กน้อย