ชื่อคุณฉันท์หทัย บุญรัตน์
ศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC )
ตำแหน่ง Database Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
องค์กรระหว่างประเทศ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีค่ะ ส่วนใหญ่ถามอะไร อ.ก็ตอบได้หมด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีค่ะ ดีอยู่แล้ว
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้นะค่ะ โดยเนื้อหาและความรู้ที่ได้หลังจากเรียนแล้ว
คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาที่องค์กรได้ แต่ต้องลองปฏิบัติดูก่อนน่ะค่ะ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีค่ะ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากเล็กน้อยค่ะ เพราะระยะทางค่อนข้างไกลจากที่พัก