ชื่อคุณปฏิวัติ สันทวี
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
( อ.ส.ม.ท )
ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคระดับ 5
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอ. แม่นในเนื้อหา เข้าใจถ่องแท้ในเนื้อหาที่สอน สามารถอธิบายและยกตัวอย่าง
ได้อย่างชัดเจน
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศในการเรียนดีค่อนข้างแบบสบายๆ เป็นกันเอง อ.คอยดูแล
และตอนติดขัดเกิดปัญหาหรือตอนที่ไม่ทัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจง่าย
โดยในส่วนของหนังสือคู่มือทำออกมาอ่านแล้วเข้าใจได้ภายหลัง
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้บ้างในบางส่วน เนื่องจากยังไม่มีความคล่องตัว ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ
และอ่านคู่มือเพิ่มเติม ถ้ามีปัญหาจะสอบถามทางบ Internet ครับ
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คอยช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ทัน และหมั่นเดินมาเพื่อดูว่าใครทำได้ทำไม่ได้ ติดปัญหาอย่างไร
พร้อมบอกวิธีแก้ไขและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็สะดวกดีครับ เพราะบ้านอยู่แถวนี้พอดี