ชื่อคุณศรีกัญญา ศรีรมรื่น
Precise Electric MFC Co.,Ltd.
ตำแหน่ง MIS, IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ที่กว้างและลึกมากค่ะ สามารถกล่าวต่อยอดไปได้ทุกเครื่อง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนดีค่ะ เรียนบ้างครึกครื้นบ้าง สนุกดี
อ.มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีค่ะ และเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
และโอกาสที่จะนำไปใช้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ.ช่วยลูกศิษย์แก้ปัญหาได้ทุกครั้ง และมักให้ลูกศิษย์ได้เจอปัญหาก่อนแล้วค่อยมาช่วยกันแก้ไข
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีค่ะ