ชื่อคุณสมพร เสนามนตรี
บ. โกลเบิล ยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส จก.
ตำแหน่ง Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
สายการบิน
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
ใช้ทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานด้านระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี   5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะนำไปใช้ในองค์กรของตนเอง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี ไม่ไกลจากที่พัก