ชื่อคุณไชยสิทธิ์ ตันประดิษฐ์
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3/HW
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ดี , มีประสบการณ์มาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี การดูแลเอาใจใส่ดี การถ่ายทอดความรู้ดี
แต่มีบางครั้งผู้เรียนเองตามไม่ค่อยทัน ( เป็นที่ผู้เรียนเอง )
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จะปฏิบัติงานได้ดี แต่ต้องมีการฝึกฝนสักระยะก่อน ผู้เรียนต้องหมั่นฝึกตัวเองบ่อยๆ
และโอกาสที่จะนำไปใช้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก