ชื่อคุณพรพิมล มีมงคล
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง พ.ปฏิบัติการคอมฯ 5
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1.ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อ.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในหัวข้อต่างๆ
พร้อมทั้งปฏิบัติตามทฤษฎีได้อย่างดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองมาก ไม่เครียด การถ่ายทอดความรู้ให้ได้อย่างละเอียด
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้ทุกเรื่อง และจะแนะนำการแก้ไขปัญหาให้ด้วยทุกครั้ง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่อ.สอนไปปฏิบัติงานให้ได้ผลประโยชน์
ต่องค์กรให้ได้มากที่สุด และโอกาสที่จะนำไปใช้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะดีมาก มีข้อแนะนำเวลาเจอปัญหาตลอดเวลา
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก ที่เรียนอยู่ไม่ไกลจากปากซอย