ชื่อคุณศักดิ์ชัย จั่นแก้ว
บ. นันยาง การทอ อุตสาหกรรม
ตำแหน่ง SE
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
สิ่งทอ อุตสาหกรรม
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในหลักสูตรที่อบรมดี และนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพิ่มเติมจากหลักสูตร
ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและสบบูรณ์แบบ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศการเรียนดีพอสมควร การดูแลเอาใจใส่ของอ.ดีมาก
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
เอาไปปรับปรุงระบบส่วนที่ผิดพลาด และเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและสร้างขึ้นใหม่
จากความรู้ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเช่น การ Set DNS, Squid
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ผู้สอนดูแลและเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี มีรถประจำทางหลายสายผ่าน