ชื่อคุณวิทัฬห์ ศิริวัฒน์
บ. เทเลอินโฟ มีเดีย จก.
ตำแหน่ง Senior System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์ด้านลีนุกซ์มาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอดความรู้ดี นำประสบการณ์มาเสริมการอบรม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพราะมีรถตู้ผ่าน