ชื่อคุณชัยยศ บุญวรรณ
Perfect Engineering Service Co.,Ltd.
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ที่คลอบคลุมในหลักสูตรและรูเนระบบของ Linux อย่างละเอียดดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศที่เป็นกันเอง และมีการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะ ตัวอย่างที่ได้ฝึกในห้องเรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้การสนับสนุนเป้าหมายอย่างดี และสามารถแก้ปัญหาได้จนผ่าน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี