ชื่อคุณไกรสร ดวงมณี
Business Interface Technology Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Practical Java Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Software House
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเรื่องที่สอนมาก เวลาไม่เข้าใจแล้วถาม อ. จะอธิบายละเอียดเข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ห้องเรียนมีบรรยากาศดี ไม่อึดอัด วางวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดเป็นระเบียบ ไม่แน่นจนเกินไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป็นการเรียนเพื่อให้สามารถเข้าใจจุดเริ่มต้น ของวัตถุประสงค์ในการเรียน
และคิดว่าจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนของตนเองต่อไป
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ก็สะดวกเนื่องจาก รถของทางบริษัทมาส่งและรอรับกลับ