ชื่อคุณพรชัย พงศ์ธนากร
บ. เฟรทลิ้งค์ เอ๊กซ์เพรส ( ประเทศไทย ) จก.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Practical Java Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ขนส่ง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านโปรแกรมมิ่งดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองและถ่ายทอดได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจต้องทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมอีกในบางเรื่อง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ อ.ช่วยให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก