ชื่อคุณนุศรา พิทักษ์พงศ์
บ. บางกอกรับเบอร์ จก. ( มหาชน )
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Practical Java Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดีมาก และถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่แน่ใจ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงต้องมีการประยุกต์ใช้มากกว่าที่มีในหลักสูตร แต่มีพื้นฐานที่ดีในหลักสูตรนี้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การสนับสนุนช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนดี ส่วนภายหลังยังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกค่ะ เพราะเอารถบริษัทมา