ชื่อคุณกิ่งทอง แก้วมาลา
บ. บางกอกรับเบอร์ จก. ( มหาชน )
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Practical Java Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะสอนให้คำแนะนำที่ดีได้เสมอ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ให้ความเป็นกันเอง และเอาใจใส่ผู้เรียนดีมาก ทั้งการสอนในเนื้อหาและการทำ Lab
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรอาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากต้องการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรมแบบ VBMS มากกว่า แต่ถือว่าเป็นการวางพื้นฐานที่ดี
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียน อ.ให้การดูแลและช่วยเหลือได้ดีมาก แต่เมื่อจบหลักสูตรไปแล้วยังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ก็สะดวกเนื่องจาก รถของทางบริษัทมาส่งและรอรับกลับ