ชื่อคุณวิทยา ผลสัวสดิ์
บ.บางกอกรับเบอร์ จก. ( มหาชน )
ตำแหน่ง Application Support
อบรมหลักสูตร
Practical Java Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ ความสามารถดี สอนให้เด็กเข้าใจได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลดีมีการสอนตัวต่อตัว และสื่อสารรู้เรื่องดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะเอาไปใช้งานได้จริง และพอจะมีพื้นฐานทำได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
หลังจากจบหลักสูตร จะเอามาใช้งานจริง จึงอยากให้สอนแบบว่านำไปใช้งานได้จริง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก