ชื่อคุณผดุงศักดิ์ ทองธิราช
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง จนท.คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถถ่ายทอดสาระที่เป็นใจความสำคัญของเนื้อหาได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี ค่อนข้างเป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะบางเรื่อง บางเนื้อหา ไม่เคยรู้มาก่อน รวมทั้งการนำไปใช้งาน
ในองค์กรต้องค่อยๆ ทำไปทีละน้อย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบเดิมได้ในครั้งเดียว
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียน อ.ให้ความสนใจดี มีปัญหาติดขัดสามารถช่วยได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก