ชื่อคุณรุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง วิศวกร คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ ( มุขเยอะ )
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ชัวร์ครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ ส่วนใหญ่ อ. แก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค์อยู่แล้วครับ