ชื่อคุณกอปร์ชัย ตันประเสริฐ
NEC Corporation Co.,Ltd.
ตำแหน่ง after Sale Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Telecommunication, Computer, PBX
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เชี่ยวชาญ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
บางส่วนก็ใช้อยู่แล้ว ทำให้เข้าใจมากขึ้น ส่วนที่ยังไม่เคยใช้ก็ได้ Concept และการใช้งานจริง
ถ้าศึกษาและฝึกหัดเพิ่มเติมก็ใช้งานได้ดี เพราะเวลาจำกัดและเนื้อหาค่อนข้างมาก ดีครับ แต่จำไม่ไหว
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้การช่วยเหลือได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี เพราะอยู่ใก้ลบ้าน