ชื่อคุณตุลาศาสตร์ มุกดาสถิตกุล
Wuerth IT Internation Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Consultant
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
น้ำมันเครื่อง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครอบคลุมทุกเนื้อหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ไกลมาก