ชื่อคุณซากีเราะ ดาโอะ
ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่ง ก.ฟ.ผ.
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ในเรื่องที่สอนดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีค่ะ อ.เป็นกันเองไม่เครียสค่ะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้สิค่ะ แต่แรกๆ คงต้องฝึกปฏิบัติให้มากๆ เพราะคำสั่งยังไม่คล่อง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียน อ.สามารถช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกค่ะ 2 ต่อเอง ไม่ไกลจากบ้านมาก