ชื่อคุณวราทิพย์ เงาเกาะ
ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่ง ก.ฟ.ผ.
ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 4
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และเอาใจใส่ดีมาก และถ่ายทอดได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียน อ.ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอด แต่ในภายหลังยังตอบไม่ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ยุ่งยากเล็กน้อย เพราะบ้านอยู่ไกล แต่หาสะดวก