ชื่อคุณรุ่งนภา รุ่งรังสรรค์
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง จนท.ศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีครับ การดูแลเอาใจใส่จาก อ. ก็ดีมาก การถ่ายทอดความรู้ก็ดีเช่นเดียวกัน เพราะ อ.
เป็นกันเอง ในบางเรื่องสอนเร็วไปหน่อย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องปฏิบัติจริงถึงจะทราบได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนดีมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี