ชื่อคุณทศพร รัตน์นุ่มน้อย
บ.รังสิตฟุตแวร์ จำกัด
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก 100%
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุกเรื่องของระบบ Linux จึงเหมาะที่จะเป็น อ. ผู้สอนอย่างแท้จริง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง และให้ความเข้าใจในหลักสูตรได้ชัดเจนดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะหลักสูตรที่ได้เรียนมาแล้วนั้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีการแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกและหาสถานที่ได้ไม่ยาก