ชื่อคุณวนิดา แซ่ยิบ
บ.เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์
( ประเทศไทย ) จก.
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ขนส่ง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Linux ในขั้นดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศ เป็นกันเองดีมาก การดูแลเอาใจใส่ทั่วถึงทุกคน อ.สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรมได้ดีพอสมควร
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้จากทุกหลักสูตรที่เรียนจากสถาบันไปประยุกต์ใช้งานกับ องค์กรทุกหน่วยงานได้
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น Mail Sever, Web Server
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
โทรสอบถาม, Web board , E-Mail
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก