ชื่อคุณสมศักดิ์ วิชิตเดชา
บ.เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์
( ประเทศไทย ) จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ขนส่ง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้จริง แน่น แสดงว่าศึกษาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ตอบคำถามส่วนใหญ่ของนักเรียนได้ดีมาก เป็นระบบดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน เพราะก่อนมาอบรมได้ศึกษาส่วนหนึ่งแล้ว แต่มีเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเมื่อได้อบรมแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดี
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ผ่าน Web board ดีที่สุด เพราะได้ให้บุคคลที่มีปัญหาเหมือนเราได้ศึกษาได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใก้ลบ้านดีมาก เข้าซอยไม่ลึก สะดวก