ชื่อคุณฉัตรชัย ด่านแพ
Agolines Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตสินค้าบริโภค
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างมาก สามารถปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ มีการดูแลและให้คำปรึกษาเมื่อไม่เข้าใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปใช้งานได้ เพราะตรงกับหน้าที่เลย เป็นเรื่องที่กำลังทำอยู่แล้วในปัจจุบัน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ในระหว่างการเรียนดีมากครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวกนัก เพราะที่พักอยู่ไกล แต่สถานที่เรียนเดินทางมาสะดวกมาก