ชื่อคุณอรรถพร แซ่เตีย
บ.บางกอกรับเบอร์ จก. ( มหาชน )
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ในเรื่องที่สอนดี มีการยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.เอาใจใส่ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี แต่บางครั้งรู้สึกเร็วไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในการติดตั้ง Proxy Server ได้ในระดับเบื้องต้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนคิดว่าได้รับการสนับสนุนดี และแก้ไขปัญหาได้ดีพอสมควร แต่ภายหลังจบหลังสูตรยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางไกล