ชื่อคุณสิงหนาท สุวัฒนาธรรมกุล
Power Plus Margetting Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Marketting Service
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่แน่ใจ เนื่องจากยังไม่ทราบแผนงานที่แน่นอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก สามารถช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล พอสมควร