ชื่อคุณมงคล ยิ่งยง
ตำแหน่ง IT Admin
บ. จุติพาณิชย์ จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
เช่าซื้อรถยนต์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจดี สามารถถ่ายทอด จุดที่ไม่เข้าใจต่างๆ ได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี สามารถตอบคำถามได้ดี แต่บางครั้งเร็วไปบ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมกลับมาบ้าง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าจากที่รับทราบว่ามี Web board ให้สอบถามปัญหาคิดว่าจะมีการช่วยเหลือที่ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก