ชื่อคุณสุกิจ สิทธิไชย
ตำแหน่ง Admin
บ. จุติพาณิชย์ จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
เช่าซื้อรถยนต์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
RHCE ครับ/ช่วยเติมเต็มความรู้ที่มีรวมทั้ง Update และปรับปรุงความรู้เก่าๆ ที่เข้าใจผิด
ช่วยให้เข้าใจ รู้ที่มาที่ไปได้ดีขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี ทำให้การเรียนไม่เครียด และทำให้กล้าจะซักถามปัญหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วย
หลังจากเรียนจบแล้วยังไม่รู้ครับ เอาไว้จะมาเขียนใหม่ครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก มีรถผ่านหลายสาย รวมทั้งรถตู้