ชื่อคุณวโรดม วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง
System Support & Development
Glad Enterprises Co.,Ltd. จ.ภูเก็ต
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
บริการรับจองห้องพัก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวิเคราะห์ปัญหาได้ดี เมื่อพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอื่นๆ
นอกเหนือจากที่เรียน อ. ก็เข้าใจและรู้เรื่องดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ค่อนข้างดีครับ มีการเอาใจใส่และคอยติดตาม เนื้อหาในหลักสูตรของผู้เรียนโดยตลอด ( ดีแล้วครับ )
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะเอาความรู้ในบางส่วนไปใช้งานได้โดยตรงครับ แต่ในบางหัวข้อคิดว่าคงมีโอกาสน้อย
ที่จะนำเอาไปใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ตอนนี้ยังไม่ทราบครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ