ชื่อคุณวินัย กิมเฮียะสวัสดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก IT
ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ปเปอเรชั่น จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะได้ ถ้ามีเวลาฝึกฝน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดนิดหน่อย