ชื่อคุณธีรวัฒน์ ขวาของ
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
บ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท จก. ( มหาชน )
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
หนังสือพิมพ์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี อ.สามารถอธิบายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะนำไปปฏิบัติได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี พอสมควร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี