ชื่อคุณสมหมาย สัญญโสภี
ตำแหน่ง อ. ควบคุมห้องคอมพิวเตอร์
ร.ร. อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงเรียนระดับมัธยม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมากๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก สบายๆ สามารถซักถามได้เต็มที่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจจะไม่ครบ เพราะเนื้อหามาก กับความรู้เบื้องต้นมีน้อย แต่จะพยายาม
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนช่วยเป็นอย่างดี หลังเรียนยังไม่ทราบ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี