ชื่อคุณสังคม พันธุ์สะอาด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
บ. แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จก. (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตรองเท้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ท่านมีความรู้ ความสามารถในเรื่องของ Linux เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การดูแลเอาใจใส่ การถ่ายทอดความรู้ ดีมาก บรรยากาศนั้นเป็นกันเองมากๆ ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะทำได้ เพราะการอบรมและข้อมูลที่ได้ในการอบรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเรียนแล้วนำไปใช้ได้เลย
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก เพราะมี Web board ให้ผู้เข้าอบรมจบไปแล้วติดปัญหา สามารถมา Post ถามได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ดี ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่