ชื่อคุณพีรพล วงค์อนุ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.นเรศวร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ความสามารถมากครับ สามารถให้ความกระจ่างในข้อที่สงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปช่วยในการปฏิบัติงานได้เยอะและรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีครับ ในระหว่างเรียน คิดว่าหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว
คงยังต้องขอคำปรึกษาจาก อ. อีกเยอะ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่