ชื่อคุณดำรงค์ มหาพรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.นเรศวร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ความสามารถมากครับ อยากให้ อ. เสริมเคล็ดลับให้กับผู้เข้าอบรมมากๆ
เพราะว่าเวลาปฏิบัติงานจริงจะพบปัญหาที่ไม่เหมือนกัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง มีความเอาใจใส่ดูแลและคอยให้คำแนะนำดี
คอยช่วยเหลือเวลาพบปัญหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในบางส่วน เพราะสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่เหมือนกันกับที่เรียน และต้องอาศัยประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอีกมาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมากครับ ช่วยให้ปัญหาที่ติดขัด ได้รับความกระจ่างและเป็นประสบการณ์ที่ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสบาย แต่บางครั้งคนต่างจังหวัดสับสนเส้นทาง