ชื่อคุณดำรง ทัดศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.นเรศวร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีประสบการณ์ในการสอนมานานแล้ว มีความรู้ด้าน Linux เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี สอนได้ละเอียดครบถ้วนมีการทวนให้กับผู้เรียน ซึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเอาไปปฏิบัติงานจริงประมาณ 80 % น่าจะบรรลุจุดประสงค์
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อยากให้อ. แก้ไขปัญหาผ่าน Web board เมื่อมีปัญหา ส่วนเวลาเรียนช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อบรมอยู่ไม่ไกลที่พัก มีความสะดวกในการเดินทางมาอบรม