ชื่อคุณปิยะทัศน์ ลิ้มบุญการ
ตำแหน่ง Programmer
IEC Internet
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
ISP
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ค่อนข้าง Update ข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลา
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ดูไม่เครียดมาก แต่เนื้อหาเป็นขั้นตอนดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เข้าใจ Linux และ Service ต่างๆ มากขึ้น คิดว่าค่อนข้างเข้าใจหลักการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เอาใจใส่ดี และมี Web board ที่ให้คำปรึกษาดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบาก อาจสถานที่ตั้งกับสถานที่พักไกลกัน