ชื่อคุณสราวุธ สุภา
ตำแหน่ง/แผนก IT
Union Zojirushi Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มากที่สุด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
- ตอบคำถาม ทุกคำตอบ
- ถ่ายทอดความรู้แก้ไขปัญหาในขณะที่ติดขัดได้ดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. มี Website ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก