ชื่อคุณพิเชษฐ์ ศรนารายณ์
ตำแหน่ง จนท. ระบบเครือข่ายข้อมูล
คณะสถาปัตย์ฯ ม. จุฬาลงกรณ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะยัง เพราะต้องไปทบทวนก่อน ทั้งหมดเลย เนื่องจากเนื้อหาเยอะมาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนดีมาก ภายหลังจบหลักสูตรยังไม่ทราบ หวังว่าจะได้รับความกรุณาครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี