ชื่อคุณพยนต์ อินจันทึก
ตำแหน่ง System Admin
โรงงานายาสูบ กระทรวงการคลัง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้เยอะมาก มีความรู้เรื่อง Linux ค่อนข้างมาก ถามอะไรก็ตอบได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี ไม่เครียดมาก อ. ก็เอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ เพราะได้เรียนด้วยลองปฏิบัติจริงด้วย น่าจะกลับไปทำได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนก็ดีครับ แต่หลังจากนั้นยังไม่ทราบครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ ( บ้านอยู่ใก้ลครับ )