ชื่อคุณพิเชษฐ์ พิทักษ์ศรี
ตำแหน่ง บริการลูกค้/ดูแลระบบ
บ.ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จก.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ มีการสอนที่ทำให้เข้าใจง่าย เป็นกันเองดีครับ สนุนสนาน ไม่เครียด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อบอุ่น และเป็นกันเองดีครับ มีปัญหา อ. ช่วยเหลือดีมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ สามารถไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มเติม ระบบที่มีอยู่ได้
Mail Server, Proxy Server, File Server , Firewall เป็นต้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ อ. มีประสบการณ์ ดูแลการสอนได้ทั่วถึงครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ หาง่าย รถไม่ค่อยติด